มหาภัยพิบัติ


        ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อในบทความที่นำมาลง แต่ท่านควรพิจารณาตามกาลามสูตรว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ เกิดกุศลธรรม ก็ควรนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น

        สิ่งที่แสดงต่อไปนี้คือทำไมโลกวิปริตไป วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นหรืออย่างไร อะไรควรพิจารณา อะไรมีหลักฐานรูปธรรม มีที่มาที่ไป สามารถพิสูจนความจริง์ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
สิ่งสำคัญที่เราอาจมองข้ามคือ เรื่องพระจักรพรรดิ (พระศรีอารย์ หรือ พระศรีอริยเมตไตรย หรือ พระศรีอาริยเมตไตรย) หรือจะเขียนอย่างไร หรือบ่งตามชื่อเรียกอื่นใดของชนชาตินั้นๆ โดยตั้งใจหมายถึง เมตเตยฺย หรือ เมไตรฺย ย่่อมหมายถึงพระองค์จักช่วยให้เราทั้งหลายพ้นมหันตภัยล้างโลกได้จริงหรือ โปรดทบทวนเรื่องราวที่เกี่่ยวข้อง จะเป็นกุศลธรรมแด่ท่านผู้มีอริยปัญญา

หัวข้อพิจารณา

- ตถาคตย่อม เป็นผู้รู้กาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น

- มหาปรินิพพานสูตร เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไร

- ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี และพระศรีอารย์จักปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 หรืออย่างไร

- 21 ธ.ค. ค.ศ. 2012 เป็นวันสิ้นโลกจริงหรือ

- พ.ศ. ไทยเร็วไปจากความเป็นจริงอย่างแน่นอน


- ท้าวสักกะเทวราชจุติเป็นพระจักรพรรดิ คือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัป

- อย่าพึ่งโทษเทพ พิจารณาตนเองหรือยัง และคิดอีกครั้งเรื่องชื่อกรุงเทพฯ

- ชาวตะวันตกเขาคิดอย่างไร