ชาวตะวันตกเขาคิดอย่างไร


ชาวตะวันตกเขาคิดอย่างไร

ผู้ที่ศึกษาในเรื่องพระจักรพรรดิ เช่น สมเด็จพระสันตะปาปา (โป๊บ) จอห์นพอลที่สอง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อ 2 เม.ย. 2548 มีความเชื่อว่าพระจักรพรรดิปรากฏบนโลกนี้แล้ว ไม่เฉพาะโป๊บพระองค์นี้ ยังมีนักเทศน์ ผู้เขียนหนังสือ และผู้สร้างหนังที่สอดแทรกเรื่องของสมัยพระจักรพรรดิ เช่น ภาพยนต์เรื่องรหัสลับดาวินชี ที่ฉายไปทั่วโลก และขายหนังสือได้กว่า 40 ล้านเล่ม ได้บ่งเรื่องนี้ไว้ เช่น "ในแง่ของการพยากรณ์" ทิบบิงกล่าว ขณะนี้เราอยู่ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล สหัสวรรษที่แล้วเพิ่งผ่านพ้นไป (หมายถึง มิลเลนเนี่ยมที่แล้ว) และพร้อมกันนั้น ยุคแห่งราศีมีนทางโหราศาสตร์ที่ยาวนานมาถึงสองพันปีก็สิ้นสุดลงตามไปด้วย ราศีมีนหรือเครื่องหมายปลาเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูเช่นกัน โหราจารย์ศาสตร์ สัญลักษณ์คนไหนก็บอกได้ว่า อุดมคติของราศีมีนนั้นเชื่อว่ามนุษย์พึงต้องได้รับการบบอกกล่าวว่าควรจะทำอะไรโดยผู้มีอำนาจเหนือกว่า เพราะมนุษย์ไม่อาจคิดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นยุคแห่งศาสนาที่แฝงความรู้สึกรุนแรง แต่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของราศีกุมภ์ ซึ่งมีเครื่องหมายเป็นรูปคนแบกน้ำ ราศีนี้้มีอุดมคติว่า คนจะเรียนรู้ความจริง และต้องคิดได้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ใหญ่หลวงนัก ขณะนี้มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว (ข้อมูล หน้า 311จากหนังสือ รหัสลับดาวินชี สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน พิมพ์ ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2549)

ผลการสำรวจจาก The New York Times และ CNN บ่งว่า ชาวอเมริกันกว่า 59 % ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนขึ้น แต่เชื่อว่าวันพิพากษาโลกอยู่แค่เอื้อม สำหรับโลกาวินาศในช่วงกึี่งพุทธกาล คือ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นที่เข้าใจของนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ไม่เฉพาะเพียงนักวิทยาศาสตร์ไทยหรือชาวต่างชาติที่มีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้ด้วย

Comments