มหาปรินิพพานสูตร เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไร


มหาปรินิพพานสูตร เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงเวลาการมาปรากฏของพระจักรพรรดิในกึ่งพุทธกาลคือปัจจุบันนี้ ซึ่งมีที่มาที่ไปและเหตุผลบ่งไว้ในพระไตรปิฎกและในตำราของพระพุทธศาสนา ตลอดจนคำทำนายอื่นๆ เช่น นอสตราดามุส และจากศาสนาอื่นๆ แต่ที่น่าสนใจยิ่งสำหรับผู้มีกุศลธรรม คือ เรื่องในพระมหาปรินิพพาน (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร) เมื่อพระจักรพรรดิตรัสรู้ (เพื่อสันติสุขโลก เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ไม่เกี่ยวกับศาสนา) ดังนี้

    1. ท่านผู้มีฤิทธิ์เช่นเทพผู้ยิ่งใหญ่ บันดาลให้เป็นไป (เรื่องเช่นนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คือหลักฐานด้วยตัวอักษรคือพยากรณ์ และเหตุการณ์การเป็นไปที่ได้กิดขึ้นในปัจจุบันหลังพระจักรพรรดิตรัสรู้ ซึ่งมีผลการพิสูจน์ความจริงของตัวอักษร จึงถือว่าเป็นหลักฐาน มีหลักการ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ตามแนวทางวิทยาศาสตร์้ คือมีสมมุติฐาน มีทฤษฎีและมีการพิสูจน์หลักฐานความจริง)

    2. พระตถาคตเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ข้อ 2 มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อ 1 คือ พระจักรพรรดิทราบธรรมวิเศษเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขโลก ในต้นปี พ.ศ. 2535 ตรงตามพุทธทำนายและนอสตราดามุส และตรงกับปีที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ ภูมิอากาศผิดธรรมชาติ เกิดภัยพิบัติสารพัดทิศ มีหลักฐานข้อเท็จจริงรู้เห็นได้ จึงสามารถถือว่าเป็นปีเริ่มต้นของภัยพิบัติสารพัดทิศ การวิปริตของภูมิอากาศ เกิดแผ่นดินไหวมากมาย เกิดร้อน หนาว แห้งแล้ง มีโรคภัยเกิดมาก เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลก หลักฐานอ้างอิงบ่งตามเอกสารต่างๆ รวมทั้งข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ ทีวี และที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นที่ทราบของผู้คนทั่วไป)

    3. พระตถาคตเจ้าให้พระอนุตตรธรรมจักรเป็นไป (พระจักรพรรดิกำหนดขึ้นไว้ ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของกุศลกรรม และอกุศลกรรม ของผู้คนทั้งหลายที่ไม่สนใจหาข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ ตามหลักฐานบ่งตามอักษร ที่มีวัน เดือน ปี กำกับ โดยเริ่่มมาจากปี ต้นปี พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ที่ศึกษาด้านนี้ย่อมเห็นข้อเท็จจริงได้)

ฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระมหาปรินิพพาน ถ้าท่านได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับภูมิอากาศ แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างผิดปกติธรรมชาติมาโดยตลอด จะทราบดีว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมานั้น โลกผิดปกติไปมากเพียงไร มีภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลกไม่หยุด ยกเว้นจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ

เราทั้งหลายควรศึกษาข้อมูลก่อนปี 2535 และหลังจากนั้นมา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดผิดปกติเป็นไปจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้แล้วในพระมหาปรินิพพาน ตามข้อ 1, 2 และ 3. ข้างบนนี้ หมายเหตุ ยังมีข้อมูลสนับสนุนอีกมาก และมีเรื่องสำคัญๆ ที่ควรนำเสนอ แต่ที่นำมาแค่นี้ ก่อน น่าจะเพียงพอเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นในขณะนี้

Comments