ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี


ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี และพระศรีอารย์จักปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 หรืออย่างไร

สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อน

1. หลักฐานในพุทธทำนาย พระจักรพรรดิไม่ใช่พระศาสดา ดังนั้นศาสนาพระศรีอารย์ไม่มี และตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ พระจักรพรรดิเป็นผู้ที่มาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถึง พ.ศ. 5000

ข้อสังเกต

- พระศรีอารย์จักปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 ไม่มีหลักฐานที่มีเหตุผล ขาดความชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาบาลีได้ตรวจค้นพระไตรปิฎก (อารยัน หน้า 295) มีหลายแห่งกล่าวถึงอายุของพระสัทธรรม (คำสอนของพระพุทธเจ้า) เช่น เพราะผู้หญิงเข้ามาบวชในพระธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่นาน จักตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี เป็นต้น แต่มิไดมีแห่งใด้บ่งชัดลงไปว่าจะมี พ.ศ. 5000 หรือพระพุทธศาสนามีอายุ 5000 ปี

- พุทธทำนายและคำพยากรณ์ของศาสนาอื่นๆ ตลอดจนผู้เห็นอนาคตกาล เช่น นอสตราดามุส ซึ่งบ่งการพยากรณ์ตรงกันถึงพระจักรพรรดิจักปรากฏในช่วงกึ่งพุทธกาล หรือ มิลเลนเนี่ยมนี้ ทำให้การปรากฏของพระจักรพรรดิในปัจจุบันมีเหตุผล มีหลักฐานเพื่อพิจารณาหาความเป็นจริง

2. จากที่พระพุทธเจ้าโคตมทรงตรัสในพระสูตรชื่อ จักรพรรดิสิงหนาท สุตตันตะ พระจักรพรรดิ "เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเช่น ตถาคตนี้" ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระศาสดาสอนพระศาสนา แต่เป็นพระจักรพรรดิผู้รู้เองโดยชอบ และจะมานำผู้คนสร้างสันติสุขขึ้นบนโลก และยังนำชาวโลกยกย่องพระเกียรติของพระมหาเถรโพธิสัตว์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จากพุทธทำนาย พระมหาเถรโพธิสัตว์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ร.9 โดยสามารถนำคำทำนายของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มาประกอบความเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล และทั้งสองพระองค์คือพระมหาเถรโพธิสัตว์และพระธรรมมิกราช (พระจักรพรรดิ) จักช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดภัทรกัป จนครบ 5000 ปี หรือดำเนินต่ิอไปอีก 2500 ปีจากกึ่งพุทธกาลนี้ไป

Comments