เนื้อหาที่ต้องเรียน ม.3 1/2556

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
          เนื้อหาและรายละเอียดวิชาประวัติศาสตร์ ที่นักเรียนต้องเรียน และใช้ในการสอบ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

          เนื้อหาและรายละเอียดวิชาประวัติศาสตร์ ที่นักเรียนต้องเรียน และใช้ในการสอบ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

          ก่อนสอบกลางภาค

                   - วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการสืบค้นเรื่องราวของตนเองครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของตน

                   - หลักฐานทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

                   - การสถาปนากรุงเทพมหานคร และการสร้างความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์

                   - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่  1 -3 ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

           หลังสอบกลางภาค

                   - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่  4 – 6 ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

                   - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยประชาธิปไตย(รัชกาลที่ 7 – ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

                    - เหตุการณ์สำคัญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์

                    - ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

                    - บทบาทของไทยในโลกยุคปัจจุบัน

         ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556   คลิกดาวน์โหลดที่นี่ครับ


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ก่อนสอบกลางภาค

          เนื้อหาการเรียนรู้ในหน่วยที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย และ หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

           ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.3 และศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุด  จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ในเรื่องที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

หลังสอบกลางภาค

          ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ถึงปัจจุบัน

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้

          1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์โดยสังเขป

          2. ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป

          3. ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เนื้อหาหน่วยที่ 3 และ หน่วยที่ 4  (นักเรียนจะต้องศึกษาทั้งหมดเพื่อจะนำความรู้มาใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555)

-  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

-  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

 ดาวน์โหลด (1)   ดาวน์โหลด (2)   ดาวน์โหลด (3)   ดาวน์โหลด (4) และ  ดาวน์โหลด (5)

-  ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

-  บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย

        ให้นักเรียนศึกษาจากในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์  ม.3  และศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่ครูลิงค์ไว้ให้ และเนื้อหาบางส่วนครูได้นำมาสรุปไว้ (มีบางส่วนเท่านั้น) ให้นักเรียนคลิกดาวน์โหลดเนื้อตามรายการด้านบนได้เลย  แต่ที่สำคัญก็ให้อ่านในหนังสือให้มาก ๆ นะคะ

ประมวลการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  คลิกที่นี่ครับ

ขั้นตอนการทำโครงงานประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ครับ

แบบฟอร์มโครงงานประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ครับ  (new)

ตัวอย่างโครงงานประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ครับ

กรุงรัตนโกสินทร์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับในภาคเรียนนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ก่อนสอบกลางภาค เราจะเรียนเนื้อหาตั้งแต่หัวข้อที่ 1 ถึง หัวข้อที่ 5

          1. การก่อตั้งและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

          2. พัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

          3. พัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่

          4. พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

          5. พัฒนาการทางเศรษฐกิจในยุคการผลิตเพื่อส่งออก

ก่อนสอบปลายภาค เราจะเรียนเนื้อหาจากหัวข้อที่ 6 ถึง หัวข้อที่ 9

          6. พัฒนาการทางด้านสังคม ศิลป วัฒนธรรม

          7. พัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

          8. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

          9. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

      
            ตัวอย่างเนื้อหาการสอนโดยสังเขป เรื่อง “พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์” จากเว็บไซต์ true ปลูกปัญญา (trueplookpanya.com)

ก่อนสอบกลางภาค ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจาก ตอนที่1 ถึงตอนที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา  การปกครอง และเศรษฐกิจ

1. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024129

2. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024130

3. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024131

4. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024132

5. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 5

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 5.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024133

6. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 6

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 6.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024134

7. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 7

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 7.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024135

8. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 8

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 8.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024136

9. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 9

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 9.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024137

ก่อนสอบปลายภาค ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก ตอนที่ 10 ถึงตอนที่ 18 

10. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 10

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 10.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024138

11. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 11

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 11.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024139

12. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 12

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 12.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024140

13. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 13

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 13.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024141

14. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 14

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 14.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024142

15. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 15

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 15.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024143

16. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 16

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 16.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024144

17. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 17

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 17.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024145

18. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 18

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 18 ‎(1)‎.mp4


http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024146
Comments