ส่งงานนำเสนอวีดีทัศน์

โรงเรียนหรือสถาบันชั้นเอกเฉกตลาด 
เรานั้นอาจซื้อหาวิชาได้ 
แต่ความรู้ที่ได้รับ นำกลับไป 
ดีหรือไม่ เราไม่รู้ อยู่ที่ "คน"

ส่งวีดีโอนำเสนองานประวัติศาสตร์ ม.2

L10_TP0022_001.wmv

L11_177.wmv

L11_178.wmv

Include gadget (iframe)

วิดีโอ YouTube

YouTube Video

1.โครงงานคุณธรรม

วิดีโอ YouTube

จดหมายเหตุกรุงเสีย

6_อาณาจักรล้านนา

นาฎยศรีอิสาน606

นาฎยศรีอิสาน607

นาฎยศรีอิสาน608

นาฎยศรีอิสาน609

นาฎยศรีอิศาน610

นาฎยศรีอิสาน611

อาณาจักรโบราณ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

แหล่ประวัติการเสียดินแดน

พระธาตุนาดูน

ผู้ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ [309]

บุคคลสำคัญสมัยธนบุรี [202]

พระราชกรณียกิจ 9 รัชกาล

การเลิกทาส

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

ข้อแนะนำ
      วีดีทัศน์ ที่ให้นำเสนอ ให้ใช้วิธีการและขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอ โดยไม่จำกัดว่า เป็นประวัติศาสตร์ไทยยุคใด หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง ให้นำเสนอในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้ผู้รับสามารถเข้าใจถึงประเด็นที่ต้องการสื่อให้รู้ ภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 10 นาที อาทิเช่น
   ประวัติศาสตร์ไทย ด้านการเมืองท้องถิ่น การปกครอง ศาสนา วัฒนธรมไทย ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถปัตยกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา จิตรกรรม ฯลฯ
   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน สถานที่สำคัญๆ ในท้องถิ่น ดอนปู่ตา ประเพณีท้องถิ่น ด้านการเมืองท้องถิ่น การปกครอง ศาสนา วัฒนธรมไทย ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถปัตยกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา จิตรกรรม ฯลฯ ฯลฯ

หมายเหตุ
        
ประกาศ  กลุ่มใดที่ส่งวีดีโอแล้ว ไม่มีชื่อ นามสกุล เลข ที่ เพื่อนในกลุ่ม มีแต่ชื่อคนส่ง ให้ ดำเนินการแก้ไขด่วน โดยให้กดที่คำว่า Edit ที่อยู่หน้าตาราง แล้วเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมในตาราง แล้ว กดปุ่ม (บันทึก) Submit ให้เรียบร้อย 

1.ส่งวีดีโอนำเสนองาน ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ย้อนรอยอดีตตำนานบ้านเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประัวัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ตำนานบ่อพันขัน [211]

พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย

งานปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ประเทศไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สงครามเก้าทัพ

3_มหาเจดีย์ชัยมงคล

วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

2_ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

4_ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

การสถาปณากรุงศรีอยุธยา

รายงานประวัติศาสตร์สุโขทัย

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

กำเนิดภาษาไทย

5อาณาจักรโบราณในประเทศไทย

ประวัติบึงพลาญชัย []

สนธิสัญญา เบาริง ประวัติศาสตร์

วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน

วิดีโอ YouTube

Comments