สร้างสมรรถนะผู้เรียน


อาศัยสมมุติ

อธิบายสมมุติ

เพื่อ....ทิ้งสมมุติ

เมื่อเรากล่าว เฉพาะตอนจบ
เธอบอกว่า ไม่เข้าใจ 
อยู่เฉยๆ จะตรัสรู้ได้อย่างไร
ครั้นเรา อาศัย "เงา"เพื่อให้เธอรู้จัก ตัวจริง
เธอกลับหลงยึดเงา (คือถ้อยคำภาษา) 
ที่เราอธิบายกับเธอเสีย
อาศัยสมมุติ อธิบายสมมุติ เพื่อ....ทิ้งสมมุติ

สมรรถนะที่ต้องสร้างให้กับผู้เรียน
  • สมรรถนะที่ 1 รู้ภาษาดิจิตอล
  • สมรรถนะที่ 2 รู้คิดประดิษฐ์สร้าง
  • สมรรถนะที่ 3 สื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • สมรรถนะที่ 4 สื่อสารมีประสิทธิผล
กระบวนการสร้าง
  1. รู้ภาษาดิจิตอล ความหมายคือ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเทคโนโลยีดิจิตอลได้ เช่น เปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม Word Excel สร้างเว็บ เฟสบุ๊ค ตัดแต่งภาพ ตัดต่อวีดีโอ ฯลฯ สามารถเก็บบันทึกงานไว้ได้ สามารถสั่งพิมพ์ออกกระดาษได้ ลักษณธต่างๆ เหล่านี้ คือ รู้ภาษาดิจิตอล ยิ่งใช้โปรแกรมได้มาก ก็แสดงให้เห็นทักาะความสามารถด้านภาษา ที่สามารถคุยสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้ แต่ในกระบวนการรนี้ บุรณาการนำไปใช้สร้างเว็บ
  2. รู้คิดประดิษฐ์สร้าง ความหมายคือ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องภาษาดิจิตอล (นำมาสร้างเครื่องมือสื่อสาร (web blog sites) ได้
  3. สื่อสารมีประสิทธิภาพ ความหมายคือ นำความรู้ด้านภาษาดิจิตอล โปรแกรมค้นหา Google yahoo Fachbook ฯลฯ มาช่วยในการสืบค้นข้อมูล และนำข้อมูลที่สืบค้นมาได้ นำมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลความรู้ ที่ค้นมา ว่าเรื่องที่ค้นหามา มีใครเขียนไว้ว่าอย่างไร มีความเหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร และเหตุผลที่แสดงนั้นเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของตน นำมาเขียนเป็นบทความทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ โดยใส่ข้อมูลอ้างอิง อุปมาอุปไมย และแสดงความเห็นด้วยหรือเห็นต่าง หรือมีมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องนั้นอย่างไร แล้วนำไปโพสต์ขึ้นเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค ที่ตนเองสร้างใช้เผยแพร่ไปทั่วโลก
  4. สื่อสารมีประสิทธิภาพ ความหมายคือ เมื่อนำบทความขึ้นโพสต์บทความทางวิชาการแล้ว มีผู้เข้าไปอ่านกี่คน และได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เราโพสต์ว่าอย่างไร เห็นด้วย หรือเห็นต่าง หรือมีข้อเสนอแนะ ชี้แนะ อะไรบ้าง นำข้อความเหล่านั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ อีกครั้งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดองค์ความรู้เดิมจากข้อที่สาม แล้วเขียนสรุป นำออกเผยแพร่อีกครั้งหากมีบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ถือว่า เป็นการสื่อสาร สองทาง

Include gadget (iframe)


Comments